Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

15 dets , 2017
Kodanikule Üldinfo Kodanike kaitse Kriisireguleerimine

Kambja valla kriisikomisjon

Kambja valla kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil.

Koosseis:

Esimees Vallavanem Ivar Tedrema
Päästekorraldaja Jüri Toomiste
Majandusnõunik Enno Soodla
Sotsiaalnõunik Elerin Piiroja
Maanõunik Arved Küngas
OÜ Cambi juhataja Ago Kondike
Vallasekretär Reet Kiuru

Koosseis on kinnitatud ja muudetud:


Kambja valla kriisikomisjon:

 • jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ja hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist omavalitsusüksuses;
 • vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa;
 • analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust enda haldusterritooriumil;
 • teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Lõuna-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta omavalitsusüksuses;
 • abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
 • abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;
 • teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;
 • otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise;
 • kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega hädaolukorra lahendamise õppuse aja, õppuse korraldaja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse;
 • peab arvestust omavalitsusüksuse haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid;
 • tegeleb hädaolukorras abistamist vajavate inimeste väljaselgitamise ja nende abistamise koordineerimisega;
 • koordineerib hädaolukorrajärgsete taastamistööde kulude ja omavalitsuse territooriumil tekkinud kahjude arvestuse pidamist;
 • annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid Kambja valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda;
 • tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab omavalitsuse territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist;
 • esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud töötajaid ja Kambja valla elanikke;
 • teeb Kambja vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 • teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega;
 • valmistab ette ja koordineerib Kambja valla tegevust evakuatsiooni läbiviimisel;
 • kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
 • kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte regionaalsele kriisikomisjonile;
 • moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra.

Kriisikomisjoni põhimäärus

Kambja valla kriisikomisjoni põhimäärus