Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018
Kodanikule Üldinfo Kodanike kaitse Kriisireguleerimine

Kambja valla kriisikomisjon

Kambja valla kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil.

Koosseis:

Esimees Vallavanem Ivar Tedrema
Päästekorraldaja Jüri Toomiste
Majandusnõunik Enno Soodla
Sotsiaalnõunik Elerin Piiroja
Maanõunik Arved Küngas
OÜ Cambi juhataja Ago Kondike
Vallasekretär Reet Kiuru

Koosseis on kinnitatud ja muudetud:


Kambja valla kriisikomisjon:

 • jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ja hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist omavalitsusüksuses;
 • vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa;
 • analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust enda haldusterritooriumil;
 • teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Lõuna-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta omavalitsusüksuses;
 • abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
 • abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;
 • teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;
 • otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise;
 • kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega hädaolukorra lahendamise õppuse aja, õppuse korraldaja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse;
 • peab arvestust omavalitsusüksuse haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid;
 • tegeleb hädaolukorras abistamist vajavate inimeste väljaselgitamise ja nende abistamise koordineerimisega;
 • koordineerib hädaolukorrajärgsete taastamistööde kulude ja omavalitsuse territooriumil tekkinud kahjude arvestuse pidamist;
 • annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid Kambja valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda;
 • tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab omavalitsuse territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist;
 • esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud töötajaid ja Kambja valla elanikke;
 • teeb Kambja vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 • teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega;
 • valmistab ette ja koordineerib Kambja valla tegevust evakuatsiooni läbiviimisel;
 • kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
 • kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte regionaalsele kriisikomisjonile;
 • moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra.

Kriisikomisjoni põhimäärus

Kambja valla kriisikomisjoni põhimäärus