Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018

 

Sotsiaaltoetust on üldjuhul õigus taotleda ja määrata inimesele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald või vältimatut sotsiaalabi saavale inimesele. Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka tema eestkostja, hooldaja või muu isik.

Sotsiaaltoetusi makstakse Kambja valla eelarvest ja riigieelarvest Kambja valla eelarvesse eraldatud sihtotstarbelistest toimetulekutoetuse vahenditest.

Toetused

 

Sünnitoetus

Sünnitoetus koosneb kolmest osast, mida makstakse:

  • pärast lapse sündi (40% toetuse määrast),
  • lapse 1-aastaseks saamisel (30%),
  • lapse 2-aastaseks saamisel (30%).

 

Toetuse kõiki osasid on õigustaotleda lapse vanemal ja muul last kasvataval isikul, kes saab selle lapse eest riiklikke peretoetusi. Taotleja elukohana peab olema registreeritud Kambja vald vähemalt kolm kuud enne lapse sünnikuupäeva, 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamist. Kõikide toetuseosade saamiseks peab lapse elukohana olema registreeritud Kambja vald.

Taotleda saab toetust kahe kuu jooksul lapse sünnist, lapse 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisest. Esmakordse toetuse saamiseks esitab taotleja avalduse.

Sünnitoetuse maksmise aluseks on toetuse õiguse tekkimise ajal kehtinud toetuse määr. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel.

Toetuse määr 2017. aastal on 500 eurot.

 

Alushariduse toetus

Alushariduse toetust makstakse lasteaiakulude või koolieelse hariduse kulude katmiseks:

  1. kahe eelkooliealise lapsega perele noorema lapse sünnile järgnevast kvartalist kuni vanema lapse kooliminekule järgneva kvartalini üks kord kvartalis;
  2. kolme või enama eelkooliealise lapsega perele noorima lapse sünnile järgnevast kuust kuni vanema lapse koolimineku kuuni üks kord kuus.

Toetuse määr 2017. aastal on 65 eurot.

 

Kooliminekutoetus

Kooliminekutoetust makstakse kord aastas augustikuul lapsevanemale, kelle laps läheb esmakordselt 1. klassi.

Toetuse määr 2017. aastal on 65 eurot.

 

Koolitranspordi toetus

Koolitransporditoetust makstakse sõidupiletite alusel üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) statsionaarses õppes õppivatele õpilastele ja huvikooli seaduse mõistes huvikoolis õppivatele õpilastele, kellel sõiduks kooli ja koolist koju ei ole võimalik kasutada vallasiseseid koolibusse.

Sõidukulud hüvitatakse sõiduks kooli ja koolist koju kõikidel õppepäevadel sõidupiletite alusel 100 % piletihinnast. Ei hüvitata linnasiseste bussiliinide pileteid ja sõidukulusid õpilasele, kelle sõidukulu kuulub hüvitamisele muudel alustel. Õppetööga mitteseotud sõitude ning täiendava õppetööga seotud sõitude kulusid ei hüvitata.

Erijuhtumid lahendatakse vallavalitsuse poolt lapsevanema, eestkostja või perekonnas hooldaja kirjaliku taotluse alusel.

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja õppeaasta esmakordsel taotlemisel vallavalitsusele iga õpilase kohta avalduse. Avalduses sisalduvate andmete muutumise korral on vanem kohustatud sellest viivitamatult vallavalitsust informeerima.

Toetuse maksmiseks esitavad õpilased vallavalitsusele paberile kinnitatud ajalises järjekorras süstematiseeritud sõidupiletid kord kuus 10. kuupäevaks. Piletil peab olema loetav kuupäev, marsruut ja summa. Tagantjärgi võib esitada kuni 3 kuu piletid.

 

Kooli lõpetamise toetus

Kooli lõpetamise toetust makstakse põhikooli, gümnaasiumi või põhikooli baasil kutseõppeasutuse lõpetanud õpilasele, kelle elukohana on vähemalt viimane õppeaasta olnud registreeritud Kambja vald.

Toetust on õigustaotleda kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist, esitades vallavalitsusele taotluse.

Toetuse määr 2017. aastal on 65 eurot.

 

Üliõpilastoetus

Üliõpilastoetust makstakse täiskoormusega statsionaarses õppes Eesti kõrgkoolides õppivatele üliõpilastele.

Toetuse saamiseks esitab üliõpilane igakuiselt vallavalitsusele taotluse ja igal semestril esmakordsel taotlemisel õppeasutuse tõendi õppimise kohta.

Üliõpilastoetust ei maksta juuli ja augusti kuu eest ning üliõpilase akadeemilisel puhkusel viibimise ajal.

Toetuse määr 2017. aastal on kuni 35 eurot.

 

Eakate sünnipäevatoetus

Eakate sünnipäevatoetust makstakse 70. ja 75. sünnipäeval ja 80. eluaastast igal aastal elaniku sünnikuul.

Sünnipäevatoetust ei maksta neile hoolekandeasutuses viibivatele eakatele, kelle hooldusteenuse eest maksab vallavalitsus või kes viibivad erihoolekandeteenusel.

Toetuse määr 2017. aastal on 30 eurot.

 

Eakate küttetoetus

Eakate küttetoetust makstakse 70-aastastele ja vanematele eakatele üks kord aastas elaniku sünnikuul.

Küttetoetust ei maksta hoolekandeasutuses viibivatele eakatele.

Toetuse määr 2017. aastal on 30 eurot.

 

Sõjaveterani toetus

Sõjaveterani toetust makstakse II maailmasõja veteranidele üks kord aastas augustikuul.

Toetuse esmakordseks saamiseks esitab veteran vallavalitsusele taotluse.

Toetuse määr 2017. aastal on 95 eurot.

 

Tšornobõli veterani toetus

Tšornobõli aatomielektrijaama tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel osalenu toetust makstakse üks kord kuus tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel osalenutele.

Toetuse esmakordseks saamiseks esitab veteran vallavalitsusele taotluse ja toetuse saamise õigust tõendava dokumendi.

Toetuse määr 2017. aastal on 25 eurot.

 

Matusetoetus

Matusetoetus on matuse korraldamiseks ettenähtud ühekordne toetus, mida makstakse Kambja valla elaniku registreeritud surma korral.

Toetust on õigus taotleda ühe kuu jooksul surmast, toetuse saamiseks esitab matuse korraldaja vallavalitsusele taotluse.

Toetuse määr 2017. aastal on 200 eurot.

 

Rehabilitatsioonitoetus

Rehabilitatsioonitoetust makstakse puuetega inimestele rehabilitatsiooniteenuse kulude, mida ei rahastata riigi poolt, osaliseks katmiseks. Rehabilitatsioonitoetust makstakse samal kalendriaastal tehtud kulude katteks.

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse koos rehabilitatsiooniteenusele suunamise otsuse ja teenuse arvega, millel on kajastatud suunamiskirja number.

 

Täiendavad toetused

Ühekordsed täiendavad sotsiaaltoetused on toetused, mida makstakse:

  • vähekindlustatud,
  • erivajadustega

inimestele ja perekondadele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega;

  • kriisiolukorra leevendamiseks (õnnetusjuhtum, loodusõnnetus, tulekahju, vargus vms).

 

Täiendavat kütusetoetust (2017. aastal kuni 65 eurot kuus) on õigus taotleda eakatel ja puudega inimestel, kes elavad ahiküttega elamus, ei ole ise võimelised endale kütust hankima ning kellel puuduvad lähemad sugulased, kes oleksid võimelised kütuse hankimisel abistama. Toetust on õigus taotleda üks kord aastas. Toetust ei maksta hoolekandeasutuses viibivatele elanikele.

Täiendavate toetuste saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse, millele on lisatud võimalusel kulusid tõendavad dokumendid.

 

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse taotlemine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toetuse taotleja esitab toimetulekutoetuse saamiseks sotsiaalosakonnale avalduse hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks.

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks vallavolikogu poolt kehtestatud eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

Toetused ja nende taotlemise ning maksmise kord on kehtestatud Kambja Vallavolikogu määrusega "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord".

Toetuste määrad on kehtestatud Kambja vallavolikogu määrusega "Sotsiaaltoetuste määrad 2017. aastal".

 

Riiklikud toetused

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui:

  1. perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või
  2. perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus.

Loe toetuse taotlemise kohta täpsemalt sotsiaalministeeriumi veebist.

Toimetulekutoetus