Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 veebr, 2018

Sotsiaalteenust on üldjuhul õigus taotleda ja osutada inimesele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald. Teenust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka tema eestkostja, hooldaja või muu isik.

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamisteenus on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. Sotsiaalnõustamist osutatakse tasuta teenusena vallavalitsuse sotsiaalnõuniku või sotsiaaltöötaja igapäevase töö käigus toimetulekuraskustes isikutele ja peredele, puuetega isikutele, töötutele, kinnipidamiskohast vabanenud isikutele ja teistele abi vajavatele isikutele.

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on ravi- või rehabilitatsiooniasutuse, ametiasutuse või mõne muu isikule vajaliku asutuse külastamiseks osutatav ühe- või mitmekordne teenus. Teenuse eesmärk on tagada isikule sõiduki kasutamise võimalus avalike teenuste kasutamiseks.

Transporditeenust osutatakse tasuta isikutele, kes vajavad haigusest, puudest või vanadusest tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik:

 1. kasutada ühistransporti või
 2. kasutada isiklikku sõiduautot või
 3. transporti iseseisvalt korraldada.

Transporditeenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud suulise või kirjaliku avalduse, milles on märgitud sõidu kuupäev, kellaaeg, marsruut ja otstarve.

Koduteenus

Koduteenuste (koduabi- ja hooldusteenus) eesmärk on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

Teenuseid on õigus saada isikutel:

 1. kellel on tulenevalt tervislikust seisundist, funktsioonihäirest ja elukeskkonnast tingitud kõrvalabi- või hooldusvajadus ja/või
 2. kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on häiritud ja
 3. kellel ei ole ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle ülalpidamiskohustusega lähedased ei saa oma kohustusi täita (viibivad väljaspool Kambja valla territooriumi, kinnipidamisasutuses vms).

Koduabiteenus

 1. toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
 2. abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
 3. abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

Hoolduabiteenus

Hooldusabiteenused on kõrge abivajadusega isikute abistamine eneseteeninduses, sh pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes.

Taotlemine

Koduteenuste saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud. Vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöötaja külastab kahe nädala jooksul avalduse või teate saamisest abivajaja kodu, mille käigus hindab koduteenuste taotleja toimetulekuvõimet ja selgitab välja koduteenuste vajaduse. Otsus koduteenuse osutamise kohta tehakse ühe kuu jooksul avalduse saabumise päevast. Igal konkreetsel juhul määratakse vallavalitsuse korraldusega teenuse täpsem sisu, sagedus ning maht.

Enne koduteenuse osutamist sõlmivad teenuse saaja ja teenuse osutaja lepingu, milles on märgitud täpne teenuste loetelu, teenuse osutamise aeg ning maht.

Teenust osutab täisealine isik, kes on läbinud vastava koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga. Teenuse osutajaga sõlmib vallavalitsus vastava lepingu. Kokkuleppel võib koduabiteenust osutada ka vallavalitsuse autojuht-sotsiaaltöötaja. Koduteenuseid osutatakse teenust vajavatele isikutele üldjuhul tasuta. Kui koduteenust taotleval isikul on olemas seadusejärgsed ülalpidamiskohustusega lähedased, teeb teenuse omaosaluse maksmise ja tasu suuruse osas otsuse vallavalitsus.

Tugiisik

Tugiisikuteenus on inimese abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga inimese igapäevases elukeskkonnas. Tugiisik töötab teenusesaaja igapäevases elukeskkonnas, milleks võib olla isiku elukoht, lasteaed, kool või töökoht. Tugiisik võib kohtuda teenusesaajaga ka mujal mõlemale sobivas kohas või olla saatjaks väljaspool kodu jm.

Teenust on õigustatud saama:

 1. pered/lapsevanemad (ka eestkostja, perekonnas hooldaja ja lapsendaja), kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
 2. isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu (õnnetused, lein), mis oluliselt raskendab toimetulekut;
 3. isikud, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järel;
 4. pikaajalised töötud.

Tugiisikuteenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud avalduse. Sotsiaalnõunik või sotsiaaltöötaja külastab kahe nädala jooksul avalduse saamisest teenuse soovija kodu, et selgitada välja tugiisikuteenuse vajadus, sagedus ja maht. Teenuse vajaduse, sageduse ja mahu osas teeb otsuse vallavalitsus.

Tugiisikuteenuse osutamise aluseks on kliendi, vallavalitsuse ja tugiisikuteenuse osutaja vahel sõlmitud kolmepoolne leping, milles märgitakse poolte õigused ja kohustused, teenuse eest tasumise kord, teenuse maksumus, tähtaeg ja muu vajalik. Teenust osutab täisealine isik, kes on läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga ning kes sobib teenuse saajaga.

Hooldamine hoolekandeasutuses

Kambja vald toetab vajadusel eakate ja puudega isikute hooldamist hoolekandeasutustes.

Valla poolt osaliselt finantseeritavale üldhooldekoduteenusele ja statsionaarsele hooldusraviteenusele on õigus eakatel ja puudega isikutel, kes ei ole ise suutelised toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada koduteenustega ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse või majandusliku seisukorra tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma. Hooldatav on kohustatud tasuma osa oma ülalpidamiskuludest hoolekandeasutuses tema igakuiste sissetulekute ulatuses arvestusega, et hooldatavale võib vajadusel jääda kätte kuni 13 eurot.

Valla poolt osaliselt finantseeritavale hooldusele hoolekandeasutusse paigutamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus. Vallavalitsus kontrollib taotluse asjaolusid, otsustab teenuse rahastamise ja sõlmib vastava lepingu.

 

Teenuste osutamise tingimused ja kord on kehtestaud Kambja vallavolikogu määrusega "Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord".