Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018
Kodanikule Juhtimine Vallavolikogu

Kambja valla omavalitsuse esinduskoguks on 15-liikmeline Kambja Vallavolikogu. Volikogu valitakse vabadel valimistel Kambja valla hääleõiguslike isikute poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.

Volikogu pädevuses on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seadustega tema pädevusse antud küsimused, samuti küsimused, mis on seadusega antud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse ja mille lahendamist volikogu ei ole delegeerinud vallavalitsusele.

Volikogul on õigus üldaktidena anda määrusi ja üksikaktidena vastu võtta otsuseid.

Volikogu õigusaktide algatamise õigus

Volikogu õigusaktide algatamise õigus on volikogu komisjonil, volikogu liikmel, vallavalitsu­sel, vallavanemal ja vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel seaduses sätestatud korras ning vallasekretäril talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Vallavolinik

Vallavolinik ehk volikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele. Volikogu liige juhindub oma tegevuses seadustest ning Kambja valla õigusaktidest, vallaelanike huvidest ja vajadustest. Volikogu liige ei ole seotud mandaadiga, ta on otsuste tegemisel sõltumatu. Volikogu liikme volitused algavad, peatuvad, taastuvad ja lõpevad enne tähtaega seaduses sätestatud alustel ja korras. Volikogul on õigus maksta oma liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest ja hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras.

Volikogu esimees ja aseesimees

Volikogu esimees täidab talle seadusega, põhimäärusega ja teiste õigusaktidega pandud ülesandeid. Lisaks eelpool loetletule volikogu esimees:

Volikogul on üks aseesimees. Volikogu aseesimees asendab volikogu esimeest tema äraolekul või volituste peatumisel, samuti juhtudel, kui ta ei saa oma ülesandeid täita enesetaanduse tõttu, ja täidab muid talle volikogu õigusaktidega pandud ülesandeid.