Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 veebr, 2018
Kodanikule Juhtimine Vallavalitsus

Vallavalitsus (institutsioon)
Ameti-, töökoht ja -juhend Nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg

Vallavanem

Ivar Tedrema

741 6450,
501 1587

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. E 09 - 12
Majandusnõunik↓ Enno Soodla

Finantsjuht↓

Eha Paade

Sotsiaalnõunik↓

Meriliis Kuuslap

Maanõunik↓

Arved Küngas

 

Vallavalitsus

Vallavalitsus on volikogu poolt moodustatav täitevorgan, mille ülesandeks on korraldada ja lahendada kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud seadusega, valla põhimäärusega ja volikogu õigusaktidega.

Vallavalitsuse mõiste jaguneb kaheks:

  1. vallavalitsus kui vallavolikogu poolt moodustatav täitevorgan-institutsioon, mis koosneb vallavanemast ja vallavalitsuse liikmetest;

  2. vallavalitsus kui omavalitsust teenindav asutus, mis koosneb vallakantseleist, osakondadest ja teenistustest ja mida juhib institutsionaalne vallavalitsus eesotsas vallavanemaga (ühtlasi asutuse juht).

Vallavalitsuse koosseisus on vallavanem ja vallavalitsuse liikmed. Vallavalitsust juhib vallavanem. Vallavanem valitakse ja nimetatakse ametisse volikogu poolt. Vallavalitsuse arvulise ja isikulise koosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul volikogu oma volituste ajaks.

Vallavalitsuse pädevus

Seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuse lahendamise delegeerimise vallavalitsusele otsustab volikogu igal konkreetsel juhul eraldi.

Vallavalitsus realiseerib temale pandud ülesandeid õigustloovate ja teiste aktide andmise, majandustegevuse ja kontrolli ning vallaelanike kaasamise kaudu.

Vallavalitsus valmistab ette volikogus arutlusele tulevaid küsimusi, lähtudes vallavalitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest. Vallavalitsus võib taotleda volikogu ees volikogu vastuvõetud määruse või otsuse uuesti läbivaatamist.

Vallavalitsus kehtestab oma korraldusega valla asutuste poolt osutatavate teenuste hinnad vastavalt seadusele.

Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina üks kord kahe nädala jooksul, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

Vallavalitsuse istungit juhatab vallavanem või vallavanema puudumisel tema asendaja. Vallavalitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa peale vallavanema või tema asendaja vähemalt pool vallavalitsuse koosseisust. Istungist võtab sõnaõigusega osa vallasekretär või tema asendaja.

Vallavalitsuse istungid on reeglina kinnised, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti. Vallavanem või tema asendaja võib istungile kutsuda ka teisi isikuid.

Vallavalitsuse määrused ja korraldused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Vallavalitsuse liikmed võivad nõuda oma eriarvamuse kandmist istungi protokolli. Vallavalitsuse otsustused töökorralduse küsimustes, mis ei nõua määruse või korralduse andmist, kantakse istungi protokolli.

Vallavalitsuse istungi kohta koostatakse protokoll. Protokoll vormistatakse seitsme päeva jooksul pärast istungit ja sellele kirjutavad alla vallavanem või tema asendaja ja protokollija. Protokollid säilitatakse vallavalitsuse kantseleis.

Vallavalitsus võib temale pandud ülesannete täitmseks ja vallavalitsuse ettepanekute väljatöötamiseks moodustada töögruppe, alatisi ja ajutisi komisjone, mille koosseis ja tegevuse kord kinnitatakse vallavalitsuse õigusaktiga.

Vallavalitsuse õigusaktid ja nende jõustumine

Vallavalitsus võtab oma istungitel vastu määrusi ja korraldusi. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist, kui määruses eneses ei ole kehtestatud hilisemat tähtpäeva. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Vallavalitsuse määrused peavad olema avalikustatud enne nende jõustumist ja kättesaadavad kõigile isikutele samas korras volikogu määrustega.

Määrustele ja teistele valitsuse dokumentidele kirjutavad alla vallavanem ja vallasekretär.

Vallavalitsus asutusena

Valla ametiasutuseks on vallavalitsus (asutusena) koos struktuuriüksustega (vallakantselei, osakonnad, teenistused). Ametiasutust finantseeritakse valla eelarvest ja tema ülesanne on avaliku võimu teostamine. Ametiasutust juhib vallavanem.

Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab volikogu.