Alates 12.04.2017 seda kodulehte ei uuendata. Uus koduleht asub aadressil: http://www.kambja.ee

Kui Te nimetatud aadressil ei näe uut kodulehte, siis Teie teenusepakkuja nimeserverid ei ole veel uuenenud ning uus koduleht saab kättesaadavaks mõne päeva jooksul.

23 märts, 2018
Kodanikule Juhtimine

Haldusjaotus

Eesti territoorium jaguneb maakondadeks. Maakond on riiklik haldusüksus. Eestis on 15 maakonda. Maakonnad jagunevad omavalitsusteks: valdadeks ja linnadeks. Eestis on 226 kohaliku omavalitsuse üksust: 33 linna ja 193 valda. Kõik linnad ei ole omavalitsused vaid kuuluvad valla- või linnasiseste linnadena omavalitsuse koosseisu asulatena.

Kambja vald

Kambja vald on omavalitsusüksus ning avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad seaduste ja põhimääruse alusel sätestatud piirides Kambja Vallavolikogu, Kambja Vallavalitsus, Kambja Vallavolikogu esimees ning Kambja vallavanem.

Omavalitsuse pädevus

Kambja vallal, kui kohalikul omavalitsusel on õigus lahendada kõiki kohaliku elu küsimusi, mis tähendab, et riik ei tohi otsustamist endale võtta. Kohaliku elu küsimused peavad seonduma kogukonna liikmete ühiselu ja ühiste huvidega kohaliku omavalitsuse territooriumil.

Rahva esindus

Kambja valla esinduskoguks on volikogu, kes valitakse vabadel valimistel neljaks aastaks. Volikogul on õigus seaduse piires ja kohalike elanike huvides otsustada iga kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvat küsimust.

Raha ja maksud

Vallal on iseseisev eelarve ning õigus kehtestada ja koguda makse. Kohaliku eelarve iseseisvuse printsiip ei tähenda keeldu riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele eraldiste tegemisele. Vastupidi, väiksemate rahaliste vahenditega valdade ja linnade kaitseks on vaja rakendada teatud rahalise ühtlustamise mehhanisme või analoogilisi meetmeid, et tasandada potentsiaalsete finantsallikate ja kulutuste ebaühtlast jagunemist.

Riik ja omavalitsus

Riik ja kohalik omavalitsus on omavahel territoriaalses seoses, kuna omavalitsus rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel. Eesti haldusterritoriaalse korralduse muutmise alused ja korra sätestab Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus.

Omavalitsuste liidud

Kohaliku omavalitsusel on õigus moodustada teiste kohalike omavalitsustega liite ja ühisasutusi. Sellise koostöö kaudu aidatakse kaasa valdade ja linnade arengule ja võimaldab nende ühishuvide efektiivsemat esindamist ja kaitset avaliku võimu eri tasanditel. Kambja vald on Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu liige.